Miasto – zieleń (EN)

GREENERY IN CITIES

Old trees have suddenly been felled in the park near Ala’s home. She has attended a meeting which addressed greenery in the city and she has learned what trees may be legally cut and how such work must be planned. With her friends, Ala has decided to join efforts to protect the local park and greenery in her neighbourhood.

In the Citizens for Democracy programme:
310 community members, local government officials and State Forest officials in 31 cities attended meetings addressing greenery management, felling schedules and compensatory planting;
– watchdog organisations completed over 700 activities that involved local community members (research, meetings, petitions, campaigns).

Miasto – zieleń

ZIELEŃ W MIASTACH

W parku obok domu Ali z dnia na dzień wycięto stare drzewa. Ala wzięła udział w spotkaniu poświęconym zieleni w mieście i dowiedziała się, jakie drzewa można wycinać i jak powinny być planowane takie prace. Wspólnie ze znajomymi zaangażowała się w opiekę nad pobliskim parkiem i zielenią na swoim osiedlu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
310 mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli Lasów Państwowych w 31 miastach wzięło udział w spotkaniach nt. zarządzania zielenią, planowanych wycinek i nasadzeń kompensacyjnych,
– organizacje strażnicze przeprowadziły ponad 700 działań włączających mieszkańców (badania, spotkania, petycje, akcje).